شهرک نصیرآباد

دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري


 جمهوري اسلامي ايران

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

شماره : 161383/60

تاريخ 18/7/1392

حوزه وزارتي

معاونان محترم وزیر

مشاوران محترم وزیر

مدیران عامل وروسای محترم سازمان ها،شرکتها وموسسات وابسته

روسای محترم سازمان های صنعت ،معدن وتجارت استانها

باسلام

       احتراما "به پیوست دستورالعمل صدورجواز تاسیس وپروانه بهره برداری برای طرح های واحدهای صنعتی که به امضای مقام محترم وزارت رسیده جهت استحضار،بهره برداری واقدام مقتضی ارسال میگردد.

 

                                                                                                        حسین حاجی پور

                                                                                                    مدیر کـل دفتـروزارتــی

 

 


 

 

بسمه تعالی

دستورالعمل

عنوان:دستورالعمل صدورجوازتاسیس وپروانه بهره برداری برای طرح ها وواحدهای صنعتی

شماره:                 9/5002

واحدمسئول:معاونت های برنا مه ریزی،امورصنایع واقتصادی،امورمعادن وصنایع معدنی

پیوست:

حوزه کاربرد:سازمان صنعت،معدن وتجارت استانها

 

تصویب کننده:وزیرصنعت،معدن وتجارت-محمدرضانعمت زاده

تاریخ تصویب:       18/7/1392

 

مقدمه

درراستای ساده وروان سازی صدورپروانه ها وآسان سازی کارسرمایه گذاران وفعالان اقتصادی برخی ازشرایط وضوابط صدور جواز تاسیس وپروانه بهره برداری برای ایجاد واحدهای تولیدی اصلاح گردید

برای تحقق این امردستورالعمل های قبلی درحوزه سرمایه گذاری از مرحله صدور جواز تاسیس تا پروانه بهره برداری مورد بازبینی قرار گرفت وضوابط مورد نیاز درقالب دستورالعمل جدیدتهیه شد.

دراین دستورالعمل برمواردی چون ضرورت رعایت قوانین ومقررات مربوط به احداث وبهره برداری از واحدهای تولیدی توسط دریافت کنندگان جوازهای تاسیس وپروانه های بهره برداری ،صدور پروانه بهره برداری برای شخص حقیقی وحقوقی،رسمیت یافتن تولید بدون کارخانه(برون سپاری)،الکترونیکی شدن فرایندها،لزوم داشتن وفعال بودن شناسه کسب وکار، برای یک پارچه سازی اطلاعات وارائه خدمات تاکید شده است.

درتهیه این دستورالعمل ازنقد ونظر بعضی مراجعان ونظرات معاونت های برنامه ریزی ،امورصنایع واقتصادی،امورمعادن وصنایع معدنی،هماهنگی وامورمجلس وبرخی از مدیریت های ستادی واستانی استفاده شده است که از مشارکت انها تقدیر میگردد.

                                    ****************************                               

 کلیات وتعاریف

واژه هایی که در این دستورالعمل به کارمی روندبه شرح زیر تعریف می گردد:

وزارت:وزارت صنعت،معدن وتجارت

سازمان:سازمانهای استانی تابعه وزارت

فعالیت صنعتی:فعالیتی اقتصادی درزیرگروه های بخش صنعت درطبقه بندی ( ISIC  ) است بابهره گیری ازنیروی انسانی ،ماشین آلات،عملیات تحقیقات،طراحی ویا مهندسی،منجربه تولید کالا ،نرم افزار ویاارائه خدمات شده وارزش افزوده ایجادکند.بازسازی ونوسازی کالای مستعمل باشمارگان انبوه وبازیافت در مقیاس مناسب نیز فعالیت صنعتی تلقی میگردد.

سرمایه گذاری صنعتی:فرایندی است که درآن شخص حقیقی ویا حقوقی اقدام به سرمایه گذاری درفعالیت صنعتی درچارچوب ضوابط اعلام شده وزارت می نماید.

واحدصنعتی:مکانی که با مجموعه ای از ماشین آلات ،نهاده های تولید،فن آوری،نیروی کار،ساختمان ها وتاسیسات به منظورتولید محصول ایجاد شده است.واحدصنعتی کوچک ،متوسط وبزرگ بر اساس تعریف رایج کشور شناسایی می شود.

ظرفیت تولید:توانی است که با توجه به ماشین آلات نصب شده ودیگرامکانات تولید برای فعالیت صنعتی ایجادشده است.ظرفیت تولیدبراساس ساعات وروزهای کاری سال وبا توجه به ماهیت تولید تعیین شده ودر پروانه های صادره درج می گردد.

روش های تولید:تولید با انواع روش های کارخانه ای یکپارچه ،تولیدپیمانی وتولید بدون کارخانه (برون سپاری)می تواند انجام شود.

تولید آزمایشی:تولیدی است که به منظور راه اندازی ماشین آلات وتجهیزات، ارزیابی ظرفیت وتنظیم کیفیت محصول یا محصولات انجام می شود.

تولید بدون کارخانه:فعالیت صنعتی محسوب می شودکه تولید کننده با تمرکزبرتحقیق توسعه،طراحی،بازاریابی واستفاده از نام تجاری محصولاتی را با بهره گیری از امکانات ،تجهیزات وظرفیت های تولید دیگران (برون سپاری)عرضه می نماید.

جواز تاسیس:سندی است که براساس پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی صادرمی شودوبیانگر پیش بینی ظرفیت ونوع تولید برای محصول یا گروهی از محصولات می باشد.

پروانه بهره برداری:سندی است که بر اساس این دستور العمل صادر می شودوبیانگر نوع وظرفیت تولیدایجاد شده برای یک یا گروهی از محصولات در مکانی معین می باشد.

شناسه کسب وکار:شناسه یکسانی است که به متقاضی اختصاص می یابد.این شناسه برروی مجوزهای صادره درج می شود.

بهین یاب:پایگاه اطلاعات وپنجره واحد خدمات وزارت است.

                                        ************************

صدور جواز تاسیس

ماده1جواز تاسیس برای ایجاد ظرفیت های جدید،انتقال، توسعه وتکمیل ظرفیت های موجود صادر می شود. اطلاعات درج شده درجواز تاسیس(فرم پیوست) شامل شناسه کسب وکار، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه، شرایط مربوط به جواز، نام و شناسه شخص حقیقی یا شخص حقوقی دارنده جواز ،فهرست محصولات، پیش بینی سرمایه گذاری،اشتغال،ظرفیت،ارزش ماشین آلات داخلی وخارجی،تعیین مدت اجرای طرح ودوره گزارش پیشرفت پروژه می باشد.

تبصره1: اعتبارجواز تاسیس صادرشده 12ماه می باشد وباارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح وتایید آن توسط سازمان برای دوره ای دیگر تمدید می گردد.تمدیدهای بعدی نیز منوط به ارائه گزارش پیشرفت می باشد.

تبصره2:صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی ویا چند شخص حقوقی مجاز نمی باشد.

تبصره3: صدور جواز تاسیس جهت اشخاص حقوقی وحقیقی خارجی بارعایت ضوابط این دستورالعمل وقوانین ومقررات مربوطه مجاز می باشد.

تبصره4: لزوم رعایت مقررات زیست محیطی،کاربری زمین وضوابط ساختمان باید درجواز تاسیس درج گردد.

ماده2- درصورتیکه سرمایه گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، ساختمان وماشین آلات تولید تقاضای صدور جواز تاسیس نماید و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط باشد جواز تاسیس صادر می شود.

ماده3صدور جواز تاسیس درشعاع 120 کیلومتری تهران و50 کیلومتری اصفهان صرفا براساس مصوبات مراجع ذیصلاح مجاز می باشد.

تبصره: صدور جواز توسعه وتکمیل برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری مستقر در محدوده موضوع این ماده در عرصه موجود آنها بلامانع می باشد.

ماده4تغییر نام دارنده جواز تاسیس مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخص حقیقی می باشد.

ماده5- با رعایت مفاد تبصره 4ماده1 و ماده3، استقرار طرح ها خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی بلا مانع است.

ماده6صدور جواز تاسیس در مناطق آزاد ویژه اقتصادی به عهده سازمان مسئول منطقه می باشد.

                                           ****************************

صدور پروانه بهره برداری

ماده7- پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان انجام می شود و درصورت ارائه گواهی های لازم و رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس، پروانه بهره برداری حسب مورد برای شخص حقوقی یا حقیقی صادر می شود.

ماده8- درصورتی که بخشی از ظرفیت تولید (برخی از خطوط یا مراحل تولید) آماده بهره برداری باشد، پروانه بهره برداری برای بخش مذبور صادر می گردد. با تکمیل سایر بخش ها، پروانه صادر شده اصلاح خواهد شد. جواز تاسیس در این موارد ابطال نگردیده و تابع ضوابط جاری جواز تاسیس خواهد بود.

ماده9- صدور پروانه بهره برداری بر اساس ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوامورخ27/2/1374موکول به تائید محل استقرار واحد توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

تبصره: براساس ماده 7 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری های صنعتی، چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست طی یک ماه به استعلام های صدور پروانه بهره برداری پاسخ ندهد، سازمان ها موظف است نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نماید.

ماده10- صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی که در محل استیجاری (باحداقل اجاره یک ساله)مستقر می باشند بلامانع است.

تبصره: قرارداد اجاره می بایست دارای کد رهگیری از سامانه املاک و مستغلات بوده و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

ماده11- برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام نموده اند، پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می گردد.

تبصره1: عبارت"این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره... .......مورخ............گردیده است"باید در پروانه جدید درج گردد.

تبصره2: درصورت رعایت مفاد ذیل ماده3 صدور پروانه بهره برداری جدید برای واحدهای موضوع تبصره مذبور بلامانع است.

تبصره3صدور پروانه بهره برداری برای واحدهایی که قبل از ابلاغ هریک از این محدودیت ها ایجاد شده اند بلامانع است.

ماده12- برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس درصورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات این دستورالعمل پروانه بهره برداری صادرمی گردد.

ماده13صدور پروانه بهره برداری برای صنایع نوین (صنعت سبز)که قبل از تاریخ 18/5/1388در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران احداث و آماده بهره برداری شده اند، براساس بند8 مصوبه شماره 99757 مورخ 18/5/1388 هیئت وزیران بلامانع است.

تبصره: احراز سابقه فعالیت واحدهای مزبور منوط به ارائه مستندات پرداخت مالیات یا حق بیمه کارکنان از مراجع ذیربط می باشد.

ماده14ظرفیت تولید واحد صنعتی براساس توان ماشین آلات نصب شده برای سه شیفت6000 ساعت درسال محاسبه می گردد. در مواردی که به دلیل ماهیت صنعت، استمرار تولید ضرورت داشته باشد ظرفیت براساس 8000 ساعت درسال محاسبه می گردد.

تبصره: اصلاح ظرفیت پروانه بهره برداری واحدهای موجود براساس ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

ماده16تغییر نام دارنده پروانه بهره برداری بر اساس درخواست متقاضی و ارائه گواهی رسمی بلامانع است.

ماده17تولید بدون کارخانه (برون سپاری) با رعایت ضوابط این دستورالعمل و دریافت شناسه کسب وکار رسمیت می یابد.

ماده18صدور مجوزهای مطرح شده دراین دستورالعمل ازطریق سامانه بهین یاب به نشانی  www.behinyab.ir انجام می شود و هرگونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع می باشد.

ماده19- هزینه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و تمدید جواز تاسیس براساس قوانین و مقررات دریافت می گردد. 

ماده20مسئولیت نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل بسته به مورد با معاونت برنامه ریزی ، معاونت امور صنایع و اقتصادی و معاونت امور معادن و صنایع معدنی خواهد بود و هرگونه تغییر در دستورالعمل با پیشنهاد مشترک معاونین مذکور و تایید وزیر صنعت،معدن و تجارت صورت می پذیرد.

ماده21- این دستورالعمل در21ماده و12تبصره تهیه وبه تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل و ابلاغیه های مرتبط پیشین می گردد.

 

پیشنهاددهندگان:

حسين ابويي مهريزي             محسن  صالحي نيا                  جعفر سرقيني

معاون برنامه ریزی             معاون امورصنایع واقتصادی         معاون امورمعادن وصنایع معدنی  

تاییدکننده:احمد  دوست حسيني ،قائم مقام وزیردرامورتولید

تصویب کننده:وزیرصنعت،معدن وتجارت

محمدرضا نعمت زاده

بازدید: 2129
فراخوان ها
اطلاعیه
اطلاعیه
دفتر خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد
تالار گفتمان شهرک صنعتی نصیرآباد
تالار گفتمان شهرک صنعتی نصیرآباد
شرکت خدمات شهرک صنعتی نصیرآباد
اطلاعیه
اطلاعیه درمانگاه شهرک صنعتی
شرکت خدمات شهرک صنعتی نصیراآباد
پذیره نویسی سهام
پذیره نویسی سهام

جدیدترین اخبار
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ | 03:15 ب.ظ
تجدید میثاق با آرمان های امام راحل
تجدید میثاق با آرمان های امام راحل
سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ | 10:28 ق.ظ
اطلاعیه مهم (همراه نظر سنجی)
براساس اطلاع اداره برق رباط کریم ....
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ | 12:04 ب.ظ
تالار گفتمان شهرک صنعتی
تالار گفتمان شهرک صنعتی نصیرآباد راه اندازی شد.
پنج شنبه ۲۷ دي ۱۳۹۷ | 12:13 ب.ظ
اطلاعیه
اطلاعیه درمانگاه شهرک صنعتی نصیرآباد
سه شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۷ | 09:58 ق.ظ
اطلاعیه مهم
مدیریت شهرک صنعتی نصیرآباد به اطلاع میرساند

عضویت در خبرنامه
لطفا برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.


نظرسنجی
آیا از وضعیت جمع آوری زباله شهرک رضایت دارید ؟